Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Dalton Medical B.V., gedeponeerd KvK te Breda, West-Brabant onder nr. 20.113.282
Versie 20 januari 2016

ALGEMEEN DEEL
Dit deel van de algemene voorwaarden van Dalton Medical B.V (hierna ook ‘DM’) is van toepassing op zowel de levering van goederen (inclusief programmatuur) als op het verstrekken van diensten.

  1. Algemeen, toepasselijkheid
   Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van DM waarbij goederen en/of diensten worden geleverd. Toepassing van de (inkoop)voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijking van deze voorwaarden is alleen mogelijk indien schriftelijk overeengekomen. Indien enige bepaling in deze voorwaarden nietig is of nietig wordt verklaard, dan blijven de overige bepalingen van kracht en treden partijen in overleg met het doel een vervangende bepaling overeen te komen.
  2. Aanbiedingen & prijzen
   Aanbiedingen, offertes en prijzen zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijden door DM worden ingetrokken en/of gewijzigd, tenzij door DM schriftelijk anders is aangegeven. Alle prijzen zijn netto, in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders door DM is aangegeven. Facturering geschiedt tegen de prijzen die gelden op de datum van levering.
   Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting dan is DM gerechtigd om geldende prijzen aan te passen conform het CBS consumentenprijsindexcijfer. De Klant staat in voor de juistheid en de volledigheid van de door hem aan DM verstrekte gegevens waarop een aanbod is gebaseerd.
  3. Totstandkoming overeenkomst, levering van goederen
   Een overeenkomst tussen DM en Klant komt pas tot stand door verstrekking van een orderbevestiging / overeenkomst door DM aan Klant, welke orderbevestiging / overeenkomst door Klant dient te worden getekend en aan DM dient te worden geretourneerd binnen de door DM aangegeven termijn, tenzij DM schriftelijk instemt met een andere wijze van totstandkoming van de overeenkomst. Aflevering van goederen geschiedt in de Benelux af magazijn DM te Oosterhout (NB). Bestellingen met een netto factuurwaarde beneden 250,- Euro worden belast met een behandelingstoeslag ad 10,- Euro. DM is gerechtigd om in gedeelten af te leveren. In de verkoopverplichting zijn –tenzij anders overeengekomen- niet inbegrepen montage, configuratie en/of installatie, noch de voor gebruik eventueel benodigde randapparatuur en infrastructuur, noch het verlenen van gebruiksinstructie en/of training (al dan niet op locatie).
  4. Termijnen
   Alle door DM opgegeven termijnen zijn nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij zulks uitdrukkelijk en met zoveel woorden schriftelijk door DM is aangegeven. DM spant zich in om de genoemde termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. Overschrijding van een door DM opgegeven leveringstermijn geeft Klant geen recht op schadevergoeding, noch het recht op gerechtelijke of buitengerechtelijke ontbinding van de overeenkomst, noch enig recht tot opschorting van de betalings- en afnameverplichting. DM is niet gehouden aan een initiële termijn indien een wijziging van de uitvoering van de overeenkomst is overeengekomen of de Klant de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt.
  5. Eigendomsvoorbehoud, risico overgang
   Door feitelijke aflevering gaat het risico voor de verstrekte goederen, verstrekte rechten, verstrekte certificaten en verstrekte gegevens (incl. wachtwoorden en software) over op Klant.
   De juridische levering van goederen (indien eigendomsoverdracht is overeengekomen) geschiedt steeds onder de opschortende voorwaarde van algehele voldoening van de koopprijs en eventueel verschuldigde rente en kosten. De eigendom van de geleverde goederen gaat derhalve eerst over op Klant nadat volledige betaling van de gekochte goederen, eventueel vermeerderd met rente en kosten, heeft plaats gevonden.
   Tenzij anders overeengekomen is er bij verstrekking van programmatuur nooit sprake van een eigendomsoverdracht van de rechten op deze programmatuur maar wordt er alleen voorzien in het verlenen van een gebruiksrecht.
  6. Selectie en randvoorwaarden
   Klant draagt het risico van selectie van de door DM te leveren goederen en/of diensten. De organisatie, werkruimte en faciliteiten van Klant zullen voldoen aan de wettelijke vereisten en overige randvoorwaarden voor afname en gebruik van de betreffende goederen en diensten. Klant zorgt voor een omgeving die voldoet aan de door DM gespecificeerde eisen (o.m. betreffende temperatuur, stroomvoorziening & luchtvochtigheid). Klant is verantwoordelijk voor het beheer en beveiliging, waaronder controle van instellingen, van de geleverde goederen en/of diensten, en de instructie aan-, en het gebruik door gebruikers betreffende geleverde producten.
  7. Betalingscondities
   Betaling dient binnen vijftien (15) dagen netto na factuurdatum te hebben plaatsgevonden, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Verschuldigde bedragen worden betaald volgens de overeengekomen of de op de factuur vermelde valuta en overige betalingscondities. Compensatie, verrekening of schuldvergelijking zijdens Klant is nimmer toegestaan. Klant is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling. Indien Klant de factuur niet heeft voldaan binnen de daarvoor gestelde termijn dan is Klant in verzuim en gebreke door het enkele verloop van deze termijn, zonder dat hiervoor een nadere ingebrekestelling is vereist. De op de factuur vermelde betalingstermijn is steeds een fatale termijn. Na verloop van de betalingstermijn is Klant een rente verschuldigd over het openstaande factuurbedrag incl. BTW, gelijk aan de geldende wettelijke handelsrente, verhoogd met 2% op jaarbasis. Alle op de invordering vallende kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten, alsmede kosten ter zake eventuele conservatoire maatregelen, komen voor rekening van Klant.
  8. Intellectuele Eigendom, gebruiksrecht
   Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van de overeenkomst ontwikkelde en/of aan de Klant ter beschikking gestelde goederen (incl. programmatuur en gegevens) berusten bij DM, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Aanduidingen betreffende intellectuele eigendom mogen niet worden verwijderd of gewijzigd en maatregelen ter bescherming van intellectuele eigendom mogen niet worden omzeild. Indien de overeenkomst voorziet in het verstrekken van een gebruiksrecht (bijvoorbeeld op programmatuur) dan betreft het een niet-exclusief en ondeelbaar gebruiksrecht slechts voor het beoogde gebruik binnen de organisatie van de Klant, dat (voor zover de wet zulks toelaat) geen recht geeft op broncode, verveelvoudiging, distributie, reverse engineering, updates, nieuwe releases of aanpassing.
  9. Klachten en conformiteit
   Klant is gehouden om de geleverde goederen te inspecteren. Klachten over afgeleverde goederen dienen uiterlijk binnen 8 dagen na ontvangst schriftelijk ter kennis van DM te worden gebracht, bij gebreke waarvan dit recht voor Klant komt te vervallen. Onvolledige levering geeft Klant niet het recht de gehele levering te weigeren. Een klacht zijdens Klant schort de betalings- en afnameverplichting van Klant nimmer op.
  10. Duur, beëindiging, opzegging, ontbinding
   Indien en voor zover de gesloten overeenkomst een duurovereenkomst is, geldt dat de overeenkomst is aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan de duur van één jaar geldt. De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de overeengekomen termijn, tenzij de overeenkomst schriftelijk door partijen wordt verlengd. Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst toe wegens een toerekenbare tekortkoming ter zake een wezenlijke prestatie indien de tekortkoming aanhoudt nadat de andere partij schriftelijk en gedetailleerd in gebreke is gesteld en deze blijft wanpresteren na het verstrijken van een gestelde redelijke termijn. Een gesloten duurovereenkomst kan tevens door één der partijen worden ontbonden indien aan de andere partij surseance van betaling is verleend, er voor de andere partij een faillissement is aangevraagd, of de andere partij wordt geliquideerd. Reeds ten tijde van een ontbinding ontvangen prestaties en daarmee samenhangende betalingsverplichtingen zijn geen voorwerp van ongedaanmaking. Een overeenkomst die voor een bepaalde tijd is aangegaan kan niet tussentijds worden opgezegd.
  11. Beperking aansprakelijkheid
   Aansprakelijkheid van door DM verkochte en geleverde goederen wegens een toerekenbare tekortkoming wordt –ongeacht de aangevoerde rechtsgrond- te allen tijde door DM beperkt tot een vergoeding van directe schade en tot maximaal de waarde van de betreffende geleverde goederen. Voorts aanvaardt DM uitsluitend aansprakelijkheid terzake de door DM geleverde goederen voor zover de desbetreffende toeleverancier van DM jegens laatstgenoemde aansprakelijk is voor het in het geding zijnde product. Aansprakelijkheid voor een toerekenbare tekortkoming in de door DM geleverde diensten is te allen tijde door DM beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het door DM ter zake de betreffende dienst gefactureerde bedrag in de periode waarin de schadeveroorzakende gebeurtenis zich voordoet. Iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade (gevolgschades, gederfde omzet, gemiste besparingen, aanspraken van afnemers van Klant, verlies van gegevens en gederfde bedrijfswinst daaronder uitdrukkelijk begrepen) wordt door DM niet aanvaard. De aansprakelijkheid van DM is steeds beperkt tot het maximale bedrag dat in het voorkomende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van DM zal worden uitgekeerd. De bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van DM.
  12. Vrijwaring
   Klant vrijwaart DM voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product, dienst of systeem door Klant aan een derde geleverd welke (mede) bestond uit door DM geleverde goederen, tenzij de Klant bewijst dat de schade is veroorzaakt door de door DM geleverde goederen. Klant vrijwaart DM voor aanspraken van derden, waaronder medewerkers van DM, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van de Klant of van onveilige situaties in de organisatie van de Klant. Klant vrijwaart DM voor aanspraken van derden wegens overtredingen van de Klant in het kader van regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.
  13. Wijziging en meerwerk
   Indien DM op verzoek of met voorgaande instemming van de Klant werkzaamheden heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden vallen, dan zullen deze werkzaamheden worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van DM. DM is niet verplicht om aan een dergelijk meerwerkverzoek te voldoen.
  14. Garantie
   DM staat er niet voor in dat de goederen (incl. programmatuur en/of gebruiksvoorschriften) bij aflevering geschikt zijn voor het feitelijke en/of door de Klant beoogde gebruik.
   DM kan niet garanderen dat programmatuur, gezien de aard daarvan, volledig foutloos en zonder gebreken functioneert.
   De garantie geldt niet voor verbruikszaken en disposables.
   DM garandeert haar producten en reparaties zoals vermeld in de door Klant getekende opdrachtbevestiging / (koop)overeenkomst / garantiebewijs.
   Voor zover en indien door DM een garantiebewijs aan Klant wordt verstrekt, waarvan de voorwaarden afwijken van hetgeen in dit artikel is bepaald, zullen de op het garantiebewijs vermelde voorwaarden prevaleren.
   De garantie vervalt in elk geval in de navolgende situaties:
   • Defecten als gevolg van onachtzaam gebruik of aanpassing, installatie of reparatie van de apparatuur door anderen dan DM c.q. anderen dan door DM erkende reparatiebedrijven.
   • Misbruik of verkeerd gebruik door Klant.
   • Bij gebruik van niet originele (niet door DM, fabrikant of een daardoor goedgekeurde partij verstrekte) materialen en disposables.
   • Bij gebruik van goederen door ongetraind personeel en/of ongetrainde derden.

   Ieder beroep van de Klant op garantie dat verdergaat dan hetgeen in een afgegeven garantie is bepaald, is uitgesloten.

  15. Overmacht
   In geval van overmacht heeft DM het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk (buiten)gerechtelijk te ontbinden zonder dat Klant uit dien hoofde enig recht op schadevergoeding jegens DM kan doen gelden. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: werkstaking, oproer, oorlog, natuurrampen en van overheidswege opgelegde dwingende voorschriften die de nakoming van de overeenkomst door DM verhinderen
  16. Zekerheidsstelling
   DM is te allen tijde bevoegd om van Klant voldoende zekerheidsstelling voor de nakoming van diens betalingsverplichting te verlangen. Klant zal op eerste verzoek van DM een bankgarantie stellen.
  17. Ter beschikking gestelde monsters en apparatuur (o.a. maar niet beperkt tot: demonstratie- en vervangingsapparatuur
   Indien DM aan (potentiële) Klant monsters en/of apparatuur ter beschikking stelt, dan blijven deze in eigendom bij DM. (Potentiële) Klant is niet gerechtigd om de aan (potentiële) Klant verstrekte monsters en/of apparatuur voor een ander doel te gebruiken, dan waarvoor zij kennelijk zijn verstrekt. Het is (potentiële) Klant nimmer toegestaan om door DM ter beschikking gestelde monsters en/of apparatuur aan derden te verkopen c.q. anderszins tegen betaling aan derden ter beschikking te stellen. DM heeft haar apparatuur tot 10 dagen na levering bij (potentiële) Klant verzekerd tegen verlies en diefstal. (Potentiële) Klant zal zorgdragen voor het deugdelijk afsluiten van het pand c.q. de ruimten waarin de goederen van DM worden opgeslagen. Klant zal in geval van een claim onder de verzekering van DM haar medewerking verlenen o.a. door het verstrekken van informatie aan de verzekeraar indien dit door de verzekeraar wordt geëist. (Potentiële) Klant verplicht zich de aan haar ter beschikking gestelde apparatuur, -ongeacht of het een monster ter demonstratie, een tijdelijk vervangend apparatuur tijdens reparatie van het vorige dan wel enige andere vorm van ter beschikking gestelde apparatuur betreft-, direct na ommekomst van 10 dagen na ter beschikking stelling door Dalton Medical, deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden tegen verlies, diefstal en materiële schade. (Potentiële) Klant zal op eerste verzoek van DM de verzekeringspolis ter inzage geven.
  18. Overdracht rechten, inschakelen derden
   Klant is het verboden en zij is niet bevoegd om de rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst aan een derde over te dragen, te verkopen of te verpanden. DM is gerechtigd om aanspraken op betaling aan een derde te verkopen, over te dragen of te verpanden. DM is gerechtigd om derden in te schakelen voor het uitvoeren van de overeenkomst.
  19. Wijziging voorwaarden
   DM is gerechtigd om de Algemene Voorwaarden te wijziging, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Wijzigingen worden tenminste tien kalenderdagen vóór inwerkingtreding bekendgemaakt door middel van een kennisgeving aan de Klant.
  20. Toepasselijk recht/forumkeuze
   Op alle overeenkomsten met DM is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten. Alle geschillen worden ter berechting voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda.                                                                                                                                                                       AANVULLENDE BEPALINGEN DIENSTEN
   Indien bij overeenkomst met DM diensten (zoals onderhoud, reparatie of training)zijn overeengekomen, dan gelden daarvoor tevens de navolgende bepalingen.
  21. Reikwijdte
   DM zal zich naar beste kunnen inspannen om diensten met zorg uit te voeren. DM voert de diensten uit in onderling overleg met Klant, doch naar eigen inzicht en, eventueel, na instructie van de leverancier. Tenzij anders overeengekomen is DM niet verplicht om aanwijzingen van de Klant op te volgen. DM zal diensten verrichten met betrekking tot de in de overeenkomst genoemde goederen (en/of programmatuur), mits deze in de Benelux zijn opgesteld. Klant erkent dat het voor onderhoud noodzakelijk kan zijn dat goederen (en/of programmatuur) tijdelijk buiten gebruik moeten worden gesteld.
  22. Vervanging
   DM kan naar eigen inzicht en op eigen initiatief tijdens onderhouds- en reparatie diensten een vervangend apparaat ter beschikking stellen, doch de Klant heeft hier geen recht op. Het risico ter zake verlies, diefstal en/of beschadiging van een apparaat van Klant dat DM gedurende onderhoud onder zich heeft, wordt door Klant gedragen.
  23. Medewerking
   Klant zal de geleverde goederen deskundig (doen) gebruiken. Klant zal, nadat zich een storing aan apparatuur/programmatuur voordoet, DM onverwijld en gedetailleerd in kennis stellen. Klant zal de verlangde medewerking verlenen aan de diensten en, indien nodig, het personeel van DM toegang verschaffen tot de apparatuur/programmatuur. Indien naar het oordeel van DM voor het onderhoud nodig is dat andere randapparatuur en/of infrastructuur en/of programmatuur wordt getest, zal Klant de desbetreffende apparatuur, infrastructuur, of programmatuur ter beschikking stellen.
  24. Melden van onderhoud en reparaties
   Klant zal voor het aanmelden van onderhoud en reparaties de daarvoor aangewezen aanmeldprocedures, telefoonnummers, e-mailadressen en contactpersonen in acht nemen. DM kan eisen dat voor het aanmelden van onderhoud en reparaties één of meerdere vaste contactpersonen bij de Klant wordt/worden aangesteld.
  25. Software
   Voor zover en indien de overeenkomst voorziet in het installeren c.q. updaten van programmatuur, dan erkent Klant dat een verplichting van DM alleen kan zien op het installeren c.q. updaten van software die aan DM door een leverancier wordt aangeboden. Klant erkent dat DM zelfstandig geen aanpassingen in programmatuur kan verrichten noch dat DM kan garanderen dat functionaliteit van programmatuur bij een update behouden blijft.
  26. Service levels
   De inhoud en omvang van de te verrichten diensten en eventuele serviceniveaus, responsetijden, intervallen en hersteltijden dienen nadrukkelijk in de overeenkomst te zijn vastgelegd. Bij gebreke van specificatie bij overeenkomst ziet de dienst alleen op werkzaamheden op het adres waar de apparatuur initieel werd geplaatst, alleen betreffende door DM geleverde en in de overeenkomst benoemde apparatuur en alleen betreffende:
   • het behandelen van storingen,
   • het uitvoeren van reparaties,
   • vervanging van versleten of beschadigde onderdelen,
   • het doen van regulier periodiek onderhoud

   e.e.a. tegen de vergoeding zoals in de overeenkomst dan wel het navolgende is bepaald en nadat hiervoor een verzoek door de Klant bij DM is ingediend.

  27. Service windows
   Tenzij anders overeengekomen worden diensten alleen uitgevoerd van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 uur tot en met 17.00 uur, met uitzondering van Nederlandse nationale erkende feestdagen.
  28. Ondersteuning
   Telefonische ondersteuning betreffende het gebruik en functioneren van apparatuur wordt alleen verleend in het Nederlands, alleen gedurende de overeengekomen service window en slechts indien de overeenkomst daarin nadrukkelijk voorziet.
  29. Vergoeding
   In de onderhoudsprijs zijn –tenzij anders schriftelijk overeengekomen- inbegrepen:
   • één reguliere onderhoudsbeurt per genoemd apparaat per jaar, inclusief de reiskosten en werkuren voor deze onderhoudsbeurt, inclusief de materialen die specifiek voor het reguliere onderhoud benodigd zijn (conform de specificaties van de leverancier).
   • Tenzij anders overeengekomen zijn uitgesloten van de onderhoudsprijs:
   • Kosten voor (het vervangen van) verbruiksartikelen, zoals batterijen;
   • Kosten voor onderdelen niet specifiek benodigd voor regulier onderhoud;
   • Onderhoudsdiensten betreffende het herstel van storingen dan wel andere aanpassingen die geheel of gedeeltelijk zijn veroorzaakt door pogingen tot herstel c.q. het wijzigen/verplaatsen van apparatuur door anderen dan DM;
   • Werkzaamheden ten behoeve van revisie van apparatuur;
   • Verplaatsing, verhuizing, herinstallatie;
   • Kosten voor reparatie c.q. het vervangen van onderdelen wegens gebruik in strijd met de afgegeven veiligheidsvoorschriften, onderhouds-voorschriften en/of gebruiksinstructies.

   De vergoeding voor onderhoud is verschuldigd ongeacht of de Klant de apparatuur in gebruik heeft.

  30. Uitsluitingen
   Werkzaamheden wegens onderzoek, reparatie of herstel van storingen die het gevolg zijn van- of verband houden met: gebruiksfouten, onoordeelkundig gebruik van de apparatuur of van buiten komende oorzaken zoals gebreken in netwerkverbindingen, elektriciteit, of koppelingen met programmatuur of apparatuur welke niet onder de onderhoudsovereenkomst vallen, behoren niet tot de onderhoudsverplichtingen van Dalton Medical.
   Tot de onderhoudsverplichtingen horen niet:
   • onderzoek of herstel van storingen als gevolg van wijziging van apparatuur door derden, of gepleegd onderhoud door derden;
   • onderzoek of herstel wegens gebruik in strijd met de geldende voorwaarden dan wel het nalaten van de Klant om de apparatuur tijdig te laten onderhouden.

   Indien onderhoud is/wordt gepleegd dat niet onder de onderhoudsverplichting valt, dan is DM gerechtigd om de kosten daarvoor volgens de gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

  31. Garantie op reparatie en onderdelenReparatie van apparaten of vervanging van onderdelen uit hoofde van een overeenkomst en binnen een bepaalde garantietermijn doet de oorspronkelijk afgegeven garantie niet herleven noch verlengen.
   Op aangeleverde nieuwe onderdelen, apparatuur of programmatuur ter vervanging van beschadigde, verouderde of versleten onderdelen wordt slechts een garantie verleend indien het een plaatsing c.q. vervanging betreft buiten de oorspronkelijk afgegeven garantie in welk geval de garantie niet verder strekt (in duur en omvang) dan de garantie die op het betreffende artikel door de toe-leverancier aan DM werd verstrekt.
   Ter zake van reparaties geldt een garantietermijn van 14 dagen.
  32. Trainingen
   Indien de overeenkomst voorziet in trainingen, dan geldt dat de verantwoordelijkheid voor de keuze en geschiktheid van deelnemers ligt bij de Klant. DM is gerechtigd een training te annuleren, aan te passen of te combineren, dan wel de locatie van de training te annuleren. De gevolgen van annulering van deelname aan een training door Klant worden beheerst door de bij DM gebruikelijke regels. Annuleringen of niet-verschijning doen niet af aan betaalverplichtingen. DM bepaalt de inhoud van een training. De tijdens een training ter beschikking gestelde informatie of documentatie is eigendom van DM. Klant erkent dat het resultaat van trainingen afhankelijk is van diverse factoren en omstandigheden, waardoor voor trainingen geen bepaald resultaat kan worden gegarandeerd noch kan worden gegarandeerd dat een training ten allen tijde voorziet in de manier van- en mate van het gebruik van goederen zoals door de Klant is beoogd.